اعلام نتایج اولین دوره رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

نتایج ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برای سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ منتشر شد.ارزیابی عملکرد آزمایشگاه با توجه به سه شاخص اصلی زیر انجام شده است:
۱-نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه
۲-میزان کارکرد آزمایشگاه
۳-نظر مدیریت شبکه نسبت به آزمایشگاه