کارشناسان و رابطین برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو انتخاب شدند

با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآمد یکی از ارکان اصلی موفقیت آزمایشگاه ها به حساب می آید، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو علاوه بر رتبه¬بندی آزمایشگاه های عضو خود، کارشناسان برتر آزمایشگاه های عضو خود را با نظرسنجی از مشتریان و کاربران آزمایشگاه ها انتخاب نمود. در انتخاب کارشناسان فعال، نحوه برخورد با مشتری، میزان تخصص و مهارت فرد در زمینه خدمات ارایه شده به کاربران، میزان فعال بودن آزمایشگاه و حجم خدمات ارایه شده و برخی شاخص¬های دیگر مدنظر قرار گرفته است.