نگارش درمقیاس نانو

در آزمایشگاه بروک‌هاون دپارتمان ملی انرژی آمریکا، دانشمندان روش شیمیایی جدیدی برای نگارش یافته‌اند که قادر است خطوطی از جوهر را به ضخامت فقط چند ده نانومتر ایجادکند.