برگزاری هم اندیشی کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو

دهمین هم اندیشی از سلسه هم اندیشی های کاربردی فناوری‌نانو در صنعت، با موضوع کاربردهای فناوری‌نانو در موتور خودرو توسط واحد نانوفناوری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران، با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه ها و مدیران تحقیق و توسعه صنایع خودرو سازی کشور، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در سالن کنفرانس شرکت ایران خودرو، بیست و سوم شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.