تغییر فاز در نانوبلورها

محققین دانشگاه تسینگهوا و مرکز ملی علوم و فناوری‌نانو در چین، راهبردی کلی را برای ساخت نانوبلور‌ها مطرح کردند. روش جداسازی و استحالۀ فازی، می‌تواند نانوبلورهای فلزات نجیب، نیمه‌هادی، پلیمرهای هادی و همچنین نانوبلورهایی که دی‌الکتریک، مغناطیسی یا فلورسانت هستند و خواص الکترونیک نوری و زیست‌پزشکی دارند، تولید کند.