اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فناوری نانو

آقای دکتر علی مراد سرافرازی دبیر کمیته فناوری‌نانو وزارت جهاد کشاورزی به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه فناوری‌نانو در وزارت جهاد کشاورزی تاکنون و نیز برنامه‌های آینده این وزارت‌خانه پرداخت. وی با اشاره به تشکیل زیرکمیته‌های آموزش و تربیت نیروی انسانی، ترویج، زیرساخت‌ها و طرح‌های کوتاه‌مدت، بیان کرد، این وزارت‌خانه در زمینه طرح‌های کوتاه‌مدت هفت طرح تحقیقاتی را در دست بررسی دارد.»