سمینار کاربردهای نانوزیست فناوری در پزشکی

سمیناری با عنوان معرفی و کاربردهای فناوری زیستی نانو در عرصه پزشکی ۶ مهرماه سال جاری در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی دانشگاه بقیه ا…(عج) توسط مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج) و مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار خواهد شد.