فرصت‌های جدید به وجود آمده در علم سطح توسط دانش شیمی قدیم

شیمی قدیمی می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در زمین&#۱۷۲۸ بیوحسگرها و دیگر ابزارهای فناوری‌نانو داشته باشد. یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی الکساندر وایی استاد شیمی کالج پوردو، ثابت کردند که آمین‌ها که دست&#۱۷۲۸ مهم و بزرگی از مولکول‌های آلی می‌باشند در صورت ترکیب با دی‌‌سولفید‌کربن قادرند با قدرتی بسیار بیشتر از تیول‌ها (مواد متداول و کاربردی برای ایجاد قابلیت‌های جدید در سطوح فلزات) به سطح طلا بچسبند.