ارائه کتاب های الکترونیکی فناوری نانو توسط ستاد

ستاد ویژه توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو در راستای ترویج فناوری نانو و کمک به محققان و مراکز آموزشی و دانشگاههای کشور، تعدادی از کتاب‌های موجود دراین زمینه را به صورت کتاب الکترونیکی در اختیار علاقمندان قرار می دهد.