تصاویر حاصل از میکروسکوپ LEAP® در مقیاس اتمی

Imago Scientific Instruments، ابزاری به نام LEAP® را توسعه داده است که می‌تواند بسیاری از قطعات مکعبی نانومتری از یک نمونه را تجزیه کرده و موقعیت و ایزوتوپ هر اتم منفرد را تعیین نماید. این ابزار می‌تواند موقعیت و نوع هر اتم را با دقتی در حدود ۲/۰ نانومتر تعیین نماید.
در این روش با استفاده از یک میدان الکتریکی قوی، هر بار (معمولاً) یک اتم را از نمونه بیرون می‌کشد. آنها از طیف‌سنجی جرمی از نوع زمان پرواز برای تعیین نوع ایزوتوپ بهره می‌برند. محل برخورد بر روی دتکتور، نشان‌دهنده موقعیت (x,y) اولیه اتم، و ترتیب جداشدن اتم‌ها، نشان‌دهنده موقعیت z می‌باشد.