برگزاری دوره تخصصی آموزشی کاربرد فناوری‌نانو در دارورسانی

یک دوره تخصصی- آموزشی کاربردهای فناوری‌نانو در دارورسانی به همت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، با حمایت ستاد توسعه ویژه فناوری‌نانو و صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و با حضور حدود ۲۰۰ نفر از پژوهشگران و محققان داخلی ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه سال جاری در این پژوهشگاه برگزار شد.