برگزاری دوره آموزشی ارزیابی و اعتباردهی آزمایشگاه‌ها (ISO 17025:2000) با اعطای گواهینامه رسمی از IMQ

دوره آموزشی ارزیابی و اعتباردهی آزمایشگاه ها (ISO 17025:2000) با هدف آشنایی با اهمیت و ضرورت سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها، شناخت الزامات آخرین استاندارد بین‌المللی تدوین شده برای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها، شناخت خطاها و چگونگی استفاده از فنون آماری در حصول اطمینان از تطابق مشخصات سیستم اندازه‌گیری با نیازمندیها طی کارگاههای آموزشی برگزار می شود.