رهاسازی DNA درون هسته سلول با کمک نانوکپسول‌های پلیمری

ژن‌درمانی، antisense درمانی و درمان تداخلی کوچک RNA ، نوید‌های زیادی در زمینه تغییر ژن‌های درگیر در سرطان ایجاد نموده‌اند. با این حال، وارد کردن اسیدهای نوکلئیک درون هسته سلول با راندمان بالا، مشکل به نظر می‌رسد. تیمی از محققان در CNRS فرانسه، نشان داده‌اند با استفاده از نانوکپسول‌های پلیمری، DNA هم وارد سلول‌ها و هم هسته سلول‌ها می‌شود.