نانوذرات پلیمری توخالی با حفرات بزرگ

محققان دانشگاه واشنگتن سیاتل، روشی ابداع کرده‌اند که به نظر می‌رسد یک روش عمومی برای ساخت نانوذرات پلیمری توخالی با حفرات بزرگ باشد. از این حفرات می‌توان برای پرکردن نانوذرات با داروها یا مواد دیگر همانند نقاط کوانتومی بهره برد. ابن کار، در مورد نانوذراتی که با روش‌های دیگر ساخته می‌شوند، مشکل است. سپس می‌توان این حفرات را پوشاند و در مراحل بعدی، دوباره آنها را باز کرد تا داروها و مواد دیگری همچون نقاط کوانتومی را درون سلول رها سازند.