معرفی نشریه کامپوزیت

شماره هفدهم نشریه کامپوزیت، توسط موسسه کامپوزیت ایران منتشر ‌شد. در این شماره مطالبی با عنوان نانوکامپوزیت، نانوکامپوزیت‌های آلی– غیر آلی، اصول نانوکامپوزیت‌ها، نانوکامپوزیت‌ها در صنعت خودرو عنوان شده است.