اثر تنش برشی بر مرتب‌سازی نانولوله‌های‌کربنی

محققان مؤسسه ملی فناوری و استاندارد آمریکا، دانشگاهKyung Hee کره، دانشگاه Kentucky آمریکا و دانشگاه میشیگان آمریکا روشی ارایه داده‌اند که می‌تواند نانولوله‌های کربنی را بر اساس طول‌شان مرتب کند.
ا