برگزاری هم اندیشی کاربردهای احتمالی فناوری نانو در مواجهه با خطرات زلزله

دومین هم اندیشی از مجموعه هم اندیشی های کاربردهای احتمالی فناوری نانو در مواجهه با خطرات زلزله با عنوان «کاربردهای احتمالی فناوری نانو در شریانهای حیاتی» یکشنبه ۱۰/۷/۸۴ ، ساعت: ۱۶:۳۰در سالن کنفرانس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار خواهد شد.