حذف سولفور از سوخت‌های فسیلی توسط کاتالیست‌های نانوخوشه‌ای

دانشمندان دانشگاه Aarhas دانمارک به شیوه‌ای است یافته‌اند که می‌تواند فرآیندهای تجاری مورد استفاده در حذف سولفور از سوخت‌های فسیلی را بهبود دهد. در حال حاضر این کار توسط کاتالیستی انجام می‌شود که مولکول‌های زیان‌آور سولفور به آن می‌چسبند.