افزایش فعالیت نانوکاتالیست‌ها توسط آب

محققین انستیتو فناوری جورجیا نشان دادند، آب که معمولاً به عنوان یک بازدارنده واکنش‌های کاتالیزی عمل می‌کند، می‌تواند گاهی سبب پیشرفت آنها شود. این یافته‌ها می‌تواند با کم کردن فشار و دیگر محدودیت‌های شرایط واکنش، به توسعه روش‌های کم هزینه‌تر برای واکنش‌های کاتالیستی مهم صنعت منجر شوند.