معرفی گزارش نانوچین

گزاش نانوچین، نتیجه یک مطالعه در مورد چگونگی و نحو&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در چین می‌باشد. در این مطلب بازار فناوری نانو و هدف مشترک بازارهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.