بکارگیری کلیدهای نانولول&#۱۷۲۸ کربنی Y شکل در نانوالکترونیک

محققان دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که آنها اولین گروهی هستند که موفق به کشف و نشان دادن سوئیچینگ۱ در یک نانولول&#۱۷۲۸ کربنی Y شکل، بدون استفاده از یک گیت خارجی۲ شدند.این ساختارها می‌توانند در ترانزیستورها، مدارهای منطقی و تولید فرکانس‌های هماهنگ کاربرد داشته باشند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که آنها اولین گروهی هستند که موفق به کشف و نشان دادن سوئیچینگ۱ در یک نانولول&#۱۷۲۸ کربنی Y شکل، بدون استفاده از یک گیت خارجی۲ شدند.این ساختارها می‌توانند در ترانزیستورها، مدارهای منطقی و تولید فرکانس‌های هماهنگ کاربرد داشته باشند.