هموارکردن مسیر برای آیند&#۱۷۲۸ سوخت هیدروژنی

روزی خودرو‌های با سوخت هیدروژنی خواهند توانست با سرعت زیاد طول بزرگ‌راه‌ها را طی کنند و ایستگاه‌های سوخت‌گیری هیدروژن به فراوانی ایستگاه‌های امروزی گاز و ماشین‌های کنونی خواهند بود.
قبل از این‌که خودرو‌های با سوخت هیدروژنی، بتوانند به‌طور گسترده مورد استفاده قرار بگیرند، دانشمندان باید بر موانع بسیاری فائق آیند که از آن‌جمله پیدا کردن روش مناسبی برای ذخیر&#۱۷۲۸ هیدروژن می‌باشد.