جابجاکردن نانوقطره‌ها با کمک تابش لیزر

محققان آلمانی توانستند با تابش لیزر بر روی نانوقطره‌ها باعث جهش و جابجایی آنها شوند وزمینۀ پیشرفت در تولید سطوح خود‌پاک‌کن و نحوه پخش کودها و سموم دفع آفات را فراهم می‌کند