عبور دادن DNA از یک نانوحفره

محققان دانشگاه ایلی‌نویز ایالات متحده، از یک میدان الکتریکی برای وارد کردن نیرو به مولکول‌های DNA جهت عبور از یک حفره باریک استفاده نمودند. در نهایت ممکن است این روش برای تعیین مشخصات مکانیکی مجموعه‌های DNA-پروتئین به کار رود.