حمایت‌های تشویقی ستاد در شهریور ماه سال جاری

در شهریور ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۱۷ مورد درخواست دریافت کرده است که ۵ مورد رشته مهندسی مواد، ۳ مورد رشته شیمی، ۴ مورد در زمینه فیزیک ، ۲ مورد مهندسی برق، ۱مورد مکانیک و ۲ مورد بهداشت محیط می‌باشند. در مجموع ۵۸ مورد از درخواستهای دریافت شده در ماه‌های گذشته در این ماه بررسی شده‌اند که ۴۱ مورد از آنها پذیرفته شده اند