برنامه ملی فناوری نانوی ایران در گزارش لوکس ریسرچ

در خبری که شرکت لوکس ریسرچ برای اعضای سایت خبری خود ارسال نموده، به برنامه ملی فناوری نانو در ایران به عنوان یک پدیده غیر منتظره اشاره شد.