اولویت یابی کاربردهای فناوری نانو در صنعت نفت

مرحله شناسایی طرح – اولویت یابی کاربردهای فناوری نانو در صنعت نفت و انرژی – به پایان رسید و نتایج نهایی آن پس از انجام مرحله تحلیل، تا پایان امسال اعلام می شود.
به گزارش خبرنگار شانا، در این طرح که هم اکنون در گروه نفت وانرژی مرکز مطالعات فناوری دانشگاه صنعتی شریف در دست اجرا است، کاربردهای گوناگون فناوری نانو در زمینه نفت وانرژی در جهان مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.