نانوالماس‌های مغناطیسی

محققان مؤسسۀ پلی‌تکنیک Rensselaer، SUNY Albany آمریکا نانوالماس‌های مغناطیسی را توسط بمباران ذرات با یون‌‌های نیتروژن یا کربن ایجاد کردند. این نانوالماس‌ها در دمای اتاق به مواد فرومغناطیسی تبدیل شدند.