هدف قرار دادن تومورها با ذرات پنهان

با توجه به گفته‌های مهندسان شیمی Penn state، نانوذرات پنهان ممکن است روزی سلول‌های تومور را مورد حمله قرار ‌دهند و موجبات فرآیند دارورسانی به مناطق مشخصی از بدن را فراهم آورند. محققان نانوپودرهایی از داروی مورد استفاده را تولید و سپس آنها را درون یک نانوپوستۀ پلیمری به صورت کپسول قرار دادند که می‌توانند به تومورها حمله و محتویات دارویی خود را به تدریج آزاد کنند.