گزارش از برگزاری کارگاه تخصصی نانوذرات در دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

اولین کارگاه تخصصی نانوذرات در دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر اصفهان وتوسط گروه تحقیقاتی الکتروسرام برگزار شد. در این کارگاه دو روزه که با تقریباً ۱۰۰ نفر محققان و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد