عملکرد منطقی پروتئین‌ها

فیزیک‌دانان انگلیسی نشان داده‌اند امکان انجام عملکردهای منطقی پیچیده توسط خوشه‌های پروتئینی وجود دارد. همچنین این تحقیق می‌تواند درک ما از کلیدهای پروتئینی را بهبود بخشد.