ساخت مولکول PNA با قابلیت ساخت طرح‌های نانو مقیاس

برای اولین بار گروهی از دانشمندان دانشگاه Carnegie Mellon نشان دادند یون‌های فلزی می‌توانند در تشکیل اسید نوکلئیک‌های پپتیدی (PNA) دوتایی از رشته‌های منفرد PNA که به طور جزئی مکمل یکدیگرند نقش داشته باشند. این نتایج فرصت‌های جدیدی را برای ایجاد نانوساختارهای سه بعدی نظیر مدارهای الکترونیکی در مقیاس مولکولی فراهم می‌کنند که می‌توانند اندازه دستگاه‌های الکترونیکی امروزی را تا هزاران برابر کاهش دهند.