بهینه‌سازی برهم‌کنش نانوذره- سلول با استفاده از میکروسیالات

به واسطه تلاش‌های دانشمندان علوم مواد و شیمی، محققان سرطان می‌توانند از انواع زیادی از نانوذرات برای رهاسازی دارو بهره‌مند شوند. همچنین به واسطه کار محققان MIT و دانشکدۀ پزشکی‌‌ هاروارد، هم اکنون محققان ابزاری در دست دارند که آنها را قادر می‌سازد تا به سرعت برهم‌کنش بین یک مجموعه نانوذرات معین با سلول‌ها را بررسی کنند. چنین اطلاعاتی این امکان را فراهم می‌کند تا قبل از آزمایش در بدن موجود زنده بهترین نانوذره برای یک کاربرد مشخص انتخاب شود.