امکان ساخت کلیه های مصنوعی با کمک فناوری نانو

محققان عقیده دارند، فیلترهای تولید شده با کمک فناوری‌نانو می‌تواند به تولید کلیه‌های مصنوعی قابل حمل و قابل کشت منجر شود. محققان Biophiltre، که در حال توسعه فناوری کلیه‌های مصنوعی می‌باشد، گزارش کردند، مطالعات حیوانی بر روی نمونه‌های اولیه کلیه مصنوعی یک تا دو سال آینده آغاز خواهد شد و آزمایشات بالینی آن یک یا دو سال پس از آن ادامه یابد.