حمایت‌های تشویقی ستاد در مهر ماه سال جاری

در مهرماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۳۶ مورد درخواست جدید دریافت کرده است ، که از این تعداد ۱۷ مورد در زمینه مهندسی شیمی، ۴ مورد مهندسی مواد، ۱۳ مورد فیزیک و ۲ مورد مهندسی مکانیک بودند.