اعضای جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو انتخاب شدند

پس از اولین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های متقاضی عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو که در آبان ماه ۱۳۸۳ انجام شد،۲۰ آزمایشگاه دیگر متقاضی عضویت در این شبکه شدند که از بین آنها تنها ۱۰ آزمایشگاه فرم مربوط به تجهیزات خود را تکمیل و به دفتر شبکه ارسال نمودند.

پس از اولین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های متقاضی عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو که در آبان ماه ۱۳۸۳ انجام شد،۲۰ آزمایشگاه دیگر م