معرفی گزارش – همکاری بین المللی یگانه راهکار توسعه فناوری‌های نو – مطالعه موردی توسعه فناوری‌نانو

ورود به عرصه فناوری‌نانو درابعاد بین المللی مطابق برنامه ده ساله توسعه فناوری‌نانو جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی کامل و همه جانبه روابط و همکاری هایی است که امروزه مابین نهادها، شرکت ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و دولت ها در سطح ملی و بین المللی در جریان می باشد. علاوه بر این با پیوند دادن ذهن های خلاق و استفاده از امکانات موجود در دنیا در سایه همکاری های فرا مرزی، می توان پیشرو بودن در هر زمینه علمی و به خصوص نانوفناوری را به دلیل سهیم شدن در امکانات، تجهیزات و هم افزایی حاصل از کار تیمی طلب نمود.

ورود به عرصه فناوری‌نانو درابعاد بین المللی مطابق برنامه ده ساله توسعه فناوری‌نانوی جمهوری اسلامی