توسعه ابزار سخت‌افزاری با سرعت بالا

مؤسسه فناوری El-Mul در حال توسعه و بسط یک ابزار سخت‌افزاری است که بتواند اعداد تصادفی را با سرعت GHz 1 ایجاد کند.

مؤسسه فناوری El-Mul در حال توسعه و بسط یک ابزار سخت‌افزاری است که بتواند اعداد تصادفی را با سرعت GHz 1 ایجاد کند.
EL-Mu