استفاده از نانوذرات ویروسی برای افزایش وضوح تصاویر MRI

گروهی متشکل از اعضاء چند مؤسسه تحقیقاتی طی کاری مشترک توانستند با قرار دادن چند یون فلزی مغناطیسی درون بدن ویروس‌های بی‌ضرر (مفید)، ابزاری قدرتمند بسازند که می‌تواند وجود تومورهای میکروسکوپی را در همان اولین مراحل پیدایش آشکار نماید. این نتایج از تمایل بسیار شدید پروتئین‌های سازنده پوسته خارجی ویروس برای اتصال به یونهای فلزی به دست آمده است.New Page 1