نانوبمب‌ها علیه تومورهای سرطانی

محققان دانشگاه Delaware می‌گویند، آنها نانوبمبی طراحی نموده‌اند که می‌تواند به معنای واقعی تومورهای سرطانی را از بین ببرد.محققان دانشگاه
Delaware
می‌گویند، آنها ن