لزوم فراهم کردن بسترهای توسعه فعالیت بخش خصوصی در عرصه فناوری نانو توسط دولت

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اظهار داشت: رویکرد دولت در زمینه نانو باید به عنوان یک سیاستگذار، حمایت کننده و تسهیل کننده برای بخش خصوصی باشد تا استعدادهای نهفته در متخصصان و ‌مهندسان کشور بروز پیدا کند.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اظهار داشت: رویکرد دولت در زمینه نانو باید به عنوان یک سیاستگذار، حمایت