تشکیل میز«فناوری‌نانو » در اتاق بازرگانی تهران

دکتر جمشید عدالتیان، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در راستای حمایت از فناوری های جدید در کشور و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی جهت رقابت در سطح جهانی از هر نوع فن آوری حمایت می کند. در این زمینه با ریاست جمهوری و شرکت توسعه فردا قراردادی منعقد و در اتاق تهران میزی به نام «فناوری نانو» تشکیل شد که مرکز تماس بین دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور است.

دکتر جمشید عدالتیان، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ت