برگزاری اولین نشست مدیران بخش خصوصی با مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

اولین نشست مدیران بخش خصوصی با مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو هفتم آبان ماه سال جاری در باشگاه نهاد ریاست جمهوری با اهداف زیر برگزار شد. دراین نشست، عوامل موفقیت در مدیریت بنگاههای برتر در حوزه فناوری نانو، آشنایی با سبک کسب و کار در بنگاههای برتر در حوزه فناوری نانو و سازو کارهای مدیریتی آنها، بررسی شد.New Page 1