مقابله با ویروسHIV-1 با کمک نانوذرات نقره

بررسی‌های انجام شده روی نانوذرات فلزی نشان می‌دهد، برهم کنش نانوذرات نقره‌ با ابعاد یک تا ۱۰ نانومتر با ویروس HIV-1 و چسبیدن این ذرات به آن مانع از اتصال این ویروس به سلول میزبان می‌شود.