الیاف پنبه‌نسوز کلید درک خطرات فناوری نانو

در دومین همایش بین‌المللی فناوری‌نانو و بهداشت حرفه‌ای در Minneapolis، دکتر Fioma Mowat دربارۀ مخاطرات بهداشت حرفه‌ای ناشی از تماس با ذرات و الیاف کوچک نظیر پنبه‌نسوز و نانوذرات به ایراد سخنرانی پرداخت. او در این سخنرانی نتیجه‌گرفت که دانش فعلی ما در مورد موادی مانند پنبه‌نسوز، دود حاصل از جوشکاری و ذرات بسیار کوچک ممکن است در تشخیص و برآورد سمیت نانومواد مفید باشد.