ابررسانایی طناب‌های نانولوله‌های کربنی

محققان به طور تجربی و تئوری به مطالعۀ ابررسانایی ذاتی طناب‌های نانولوله‌های کربنی تک دیواره پرداختند و نتایج تجربی مهمی برای ابررسانایی نانولوله‌ها هنگامی که فاصله بین الکترودها به حد کافی باشد به دست آوردند.