استفاده از نانوذرات مغناطیسی در درمان سرطان

افزایش دمای بافت‌های بدن انسان تا بیش از ۵ درجه سیلسیوس می‌تواند تمام فعالیت‌های عادی سلولی را متوقف و منجر به مرگ سلول‌ها شود که به این روش، درمان انهدام حرارتی می‌گویند. چندین گروه از محققان در حال گسترش نانوذرات و نانولوله‌های کربنی به عنوان گرم‌کننده‌‌های نانومقیاس برای استفاده در درمان سرطان هستند و نشان داده‌اند استفاده از نانوذرات مغناطیسی و گرم کردن آنها با اعمال میدان مغناطیسی متناوب می‌تواند در انهدام تومورها مفید واقع شود.

افزایش دمای بافتهای بدن انسان تا بیش از ۵ درجه سیلسیوس میتواند تمام فعالیتهای عادی سلولی را متوقف و منجر به مرگ سلولها شود که به این روش، درمان انهدام حرارتی میگویند. چندین گروه از محققان در حال گسترش نانوذرات و نانولولههای کربنی به عنوان گرمکننده‌‌های نانومقیاس برای استفاده در درمان سرطان هستند و نشان دادهاند استفاده از نانوذرات مغناطیسی و گرم کردن آنها با اعمال میدان مغناطیسی متناوب میتواند در انهدام تومورها مفید واقع شود.
گروهی از محققان از موسسه Triton Biosystem و دانشگاه کالیفرنیا نشان دادند که ذرات مغناطیسی اکسیدآهن که به یک پادتن متصل می‌شوند، قادرند مولکول‌های سرطانی را تشخیص داده، از جریان خون خارج و به سلول‌های تومور هدف، متصل شوند. این محققان از یک پادتن نشان‌دار با عنصر رادیواکتیو ایندیم– III استفاده کردند و توانستند اتصال این ذرات به سلول‌های سرطانی سینۀ موش را تشخیص دهند.
توانایی ردیابی این نانوذرات، پژوهشگران را قادر می‌سازد تا زمان بهینه شروع درمان حرارتی را تعیین کنند. اعمال میدان مغناطیسی متناوب در این زمان منجر به کاهش چشمگیر اندازه تومور می‌شود.
همچنین این محققان در مقاله دیگری نشان دادند که می‌توانند برای گرم کردن نانوذرات جهت انهدام سلول‌‌های سرطانی جانواران بدون آسیب به سلول‌های سالم، از میدان‌های مغناطیسی متناوب با دامنه بالا استفاده کند. اساس استفاده از این میدان‌ها پالسی‌کردن میدان‌ها با فرکانس مناسب است، به گونه‌ای که بافت‌هایی که نانوذرات در آنها تجمع نکرده‌اند گرم نشوند. با استفاده از میدان مغناطیسی پالسی هیچ گونه عوارض جانبی درموش‌های آزمایشی مشاهده نشد.
پس از انجام این آزمایشات، دانشمندان شرکت Triton ‌به استفاده از پادتن anti-Ep-CAM روی آوردند و توانستند فرآیند ساخت نانوذرات مغناطیسی را بهبود داده و ذراتی تولید کنند که هفت برابر بیشتر از نانوذرات قبلی گرما تولید ‌کنند. این شرکت شروع آزمایشات بالینی بر روی انسان را با استفاده از نانوذرات مغناطیسی متصل به پادتن anti-Ep-CAM؛ درسال ۲۰۰۶ تخمین زد.
این کار مطالعاتی در دو مقاله با عناوین:
Development of tumor targeting bioprobes (¹¹¹In-chimeric L6 monoclonal antibody nanoparticles) for alternating magnetic field cancer therapy,”
و
Application of high amplitude alternating magnetic fields for heat induction of nanoparticles localized in cancer.”
به تفصیل شرح داده شده است.
خلاصه مقالات از طریق pubMed در دسترس است.