استفاده از میکروارگانیسم‌ها در نانوقطعات الکتریکی

میکروارگانیسم‌های شناور در اقیانوس‌ها در آینده‌ای نزدیک به عنوان اجزاء مدارهای رایانه‌ای پیچیده مورد استفاده قرار خواهندگرفت.