استفاده از نانوذرات نقره- درخت‌سان در ردیابی درون سلولی

درخت‌سان‌ها نوعی پلیمرهای کروی هستند که کاربردهای جالب توجهی در رهاسازی داروهای ضدسرطان و تصویربرداری پزشکی دارند. در حال حاضر محققان دانشگاه میشیگان و انستیتو سرطان Rowell Park نوعی درخت‌سان‌های حاوی نقره ساخته‌اند که می‌توانند به عنوان راهنماهای مولکولی غیرسمی و درون سلولی عمل کرده و برای نشان‌گذاری و ردیابی زیست‌مولکول‌های منفرد در داخل سلول‌ها بکار روند.