اهدا اولین جایزه سایت طرح ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو به آقای دکتر کتباب

دکتر علی اصغر کتباب، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یکی از فعالترین ایده پردازان در زمینه فناوری نانو، پس از داوری ایده های منتخب به عنوان برنده اولین دوره اتنخاب ایده برتر سایت شناخته شدند.